Betingelser for leje af ElevSkab

Aftale om leje af elevskab.

Lejer af skabet benævnes nedenfor som : Eleven ell. lejer.

Gyldighed :

Aftalen er gældende og uopsigelig i den valgte periode.

Lejeperioden udløber altid den sidste skoledag inden sommerferien.
Der er ingen fortrydelsesret efter indgået aftale.

Opsigelse :

Afbrydes en lejeaftale, eksempelvis fordi eleven skifter skole, refunderes der ingen leje for den periode der ikke vil blive benyttet.
Lejebeløbet er således et engangsbeløb der dækker start- og løbende omkostninger for den valgte lejeperiode.
Flytter eleven skole, betragtes aftalen som udløbet.
Den overskydende lejeperiode, kan ikke overdrages til en anden elev.
I forb. med udløb af en aftale, påhviler det lejer at tilbagelevere skabet ryddet, rengjort og fri for klistermærker og andet materiale som måtte være blevet påført, inden sommerferien.
Afleveres skabet urengjort, vil lejeren blive opkrævet omkostninger for rengøring.

Flytning af skab i forb. med skift af klasse ell. skole :

Skiftes der klasse til en anden afdeling på skolen med mere centralt placerede skabe, kan man få tildelt et ny skab; en sådan flytning er gratis, hvis det sker i forbindelse med sommerferien. Flytningen skal registreres inden sommerferiens start og det gamle skab skal i så fald ryddes og rengøres inden sommerferiens start.
Flytninger på andre tidspunkter er muligt mod betaling af et flyttegebyr.
Skiftes der skole til en anden skole med samme elevskabsordning, kan der tildeles et nyt skab. Flytningen skal registreres inden sommerferiens start og det gamle skab skal i så fald ryddes og rengøres inden sommerferiens start. Flytninger på andre tidspunkter er muligt mod betaling af et flyttegebyr.

Ejendomsretten :

Ejendomsretten af skabet tilhører Elevskab.dk.

Skolens ledelse har til enhver tid ret til, at få åbnet/åbne et givet skab, eksempelvis ved mistanke om opbevaring af ulovlige genstande ell. uretmæssig brug af skabet.

Tyveri & skader.

Alle forhold vedr. skader, hærværk, tyveri m.m. af skabene, men ikke indholdet, påhviler Elevskab.dk.
Opbevaring i skabene sker således alene på den enkeltes eget ansvar. Vi anbefaler at undersøge med eget forsikringsselskab, i hvorvidt evt. tyveri fra et aflåst skab på skolen er dækket.

I forb. med hærværk er Elevskab.dk berettiget til at kræve erstatning og evt. politianmeldelse.
Som for ethver andet inventar på skolen, har lejer ansvaret, såfremt denne måtte påføre skader ell. hærværk på sit ell. andre skabe.

Hærværk påført elevens skab, som ikke kan henføres til en person, udbedres af Elevskab.dk.

Skader udbedres generelt af Elevskab.dk indenfor 6 uger.

I skadesperioden kan lejer af skabet ikke forvente at have et andet skab til rådighed. Der refunderes i denne forbindelse ikke leje.

Det er ikke tilladt, at påsætte klistermærker ell. andet materiale eller tegne på skabene.

Reservation :

Skabet er lejet, såfremt betaling ifm. reservationen er indgået senest kl. 10.00 3 hverdage senere.
Er dette ikke sket frigives skabet igen.

Priser og perioder :

1 skoleår regnes fra skolestart efter sommerferien og slutter på sidste skoledag inden sommerferien. Lejeren skal ved udløb af lejeaftalen tømme og rengøre skabet inden sommerferien. Dette gælder også ved flytning til en anden skabsgruppe. Efter lejeperiodes udløb ryddes skabet for evt. efterladte ting, som efterlades på skolen for lejerens risiko; hverken skolen eller Elevskab.dk påtager sig nogen form for ansvar for sådanne ting.

Den valgte lejeperiode og lejebeløb inkluderer 1 lås, der leveres ved opstart af perioden.
Indgåes lejeaftale med start indenfor et igangværende skoleår, beregnes de resterende måneder frem til skoleårets start som et gennemsnit af den valgte periode.

Lejen betales forud for den valgte periode.

Prisstigninger for nye lejeaftaler, kan ske med maksimalt 7,5% pr. år ell. det aktuelle prisindeks som givet fra Danmarks statistik, såfremt denne måtte være højere.

Forlængelse af aftale :

Lejen kan til enhver tid forlænges for lejers eget skab.
Forlænger lejer ikke aftalen senest 2 mdr før udløb, bliver skabet givet frit, så andre kan reservere det og tage det i brug når aftalen udløber.

Låse :

Ved indgåelse af en ny lejeperiode, ikke en fortsættelse, følger en lås og koden til denne.
Den medfølgende lås er inkluderet i opstart af en ny lejeaftale.
Der medfølger ingen garanti ell. automatisk vedligeholdelse af låsen.
Ved forlængelse af lejeaftale medfølger ikke en ny lås.
Såfremt låsen går i stykker ell. af andre årsager ikke længere kan benyttes, er det op til lejer af skabet selv, at påsætte en ny og evt. afklippe den eksisterende.
Elevskab.dk hjælper gerne med afklipning, men dette sker kun i forb. med andet planlagt besøg, hvorfor der ikke kan stilles en tidshorisont.
Det anbefales derfor selv at afklippe den ell. evt. få hjælp af pedellen ell. tilsvarende.
Der kan rekvireres en ny hos Elevskab.dk mod betaling, se afsnit om låsepris, eller man kan påsætte sin egen.
Koden til opstartslåsen må gerne ændres.
Det påhviler lejer altid at holde sit skab aflåst.
I forb. med lejeaftalens ophør, vil låsen blive afklippet uden yderligere varsel, også selvom der er tale om en egen opsat lås. Såfremt man vil beholde sin lås, skal den således tages af, senest på dagen for lejeaftalens ophør = sidste skoledag inden sommerferien.

Praktiske forhold :

Skabslejen kan betales med Dankort (og kun Dankort) på websiden eller pr. bank-overførsel – detaljerne fremgår af en bekræftelsesmail, som bliver sendt umiddelbart efter bookingen.
Alle forhold omkring leje af et elevskab, forlængelse af aftale, bestilling af ny lås m.m er baseret på brugen af websiden www.elevskab.dk
Dette sker for primært, at kunne holde en lav lejepris og samtidig, at give en hurtig og effektiv service.
Derfor henstilles der til, at såfremt man måtte have spørgsmål ell. andet, at benytte følgende fremgangsmåde i nævnte rækkefølge.
1. Læse websiden elevskab.dk igennem og se om svaret/løsningen ikke findes der.
2. Send en mail til info@elevskab.dk.