Cookies

Privatlivspolitik for ElevSkab ApS

Dataansvar

ElevSkab tager kundens databeskyttelse alvorligt. ElevSkab behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan ElevSkab behandler kundens data.

ElevSkab er dataansvarlig, og ElevSkab sikrer, at kundens persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontakt: ElevSkab ApS

Adresse: Stenhusvej 24, 4300 Holbæk

CVR: 31056330

Telefonnr.: 3119 2599

E-mail: info@ElevSkab.dk

Hjemmeside: https://ElevSkab.dk

Behandling af persondata

ElevSkab sikrer fair og transparent databehandling

Når ElevSkab beder kundens om at stille kundens persondata til rådighed, oplyser ElevSkab om, hvilke data ElevSkab behandler om kunden og til hvilket formål. Kunden modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af kundens persondata. 

ElevSkab anvender denne type data om dig

ElevSkab indsamler og behandler person- oplysninger om kunden samt øvrige brugere i husstanden i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. ElevSkab behandler oplysninger om kunden (navn, telefonnummer, e-mailadresse) samt IP-adresse, regningsdata, data for bookede skab. ElevSkab behandler endvidere kundens tilkendegivelser og delte data på ElevSkab’s offentligt tilgængelige sociale platforme. Opbevaring og behandling af sådanne data sker endvidere i henhold til platformleverandørens privatlivspolitik.

ElevSkab indsamler og opbevarer kundens persondata til bestemte formål

ElevSkab indsamler og behandler således personoplysninger med det formål, at kunne levere de aftalte produkter, foretage korrekt fakturering af kundens tjenester, yde support og vejledning til kunden, identifikation af mulige produktforbedringer, tilpasning af produkter samt anbefalinger af indhold.

ElevSkab indsamler og behandler person- oplysninger; for at kunne opfylde abonnements- aftalen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1; for at kunne overholde en retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1; i ElevSkab legitime interesse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 med det formål, at kunne informere om relevante produkter og tjenester samt udvikle og forbedre produkter og tjenester ud fra at kunne yde support og vejledning i forhold til produkter og tjenester.

ElevSkab behandler kun relevante persondata

ElevSkab behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, ElevSkab indsamler. ElevSkab indsamler fx ikke flere data, end dem, ElevSkab har brug for til det konkrete formål. 

ElevSkab behandler kun nødvendige persondata

ElevSkab indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Undladelse af behandling af personoplysninger kan forhindre opfyldelse af en retslig forpligtelse som ElevSkab er underlagt, opfyldelse en kontrakt eller udføre tjenester, som kræves i forbindelse med lejeperioden. En undladelse af behandling af personoplysninger kan således betyde, at ElevSkab ikke kan levere produkter og tjenester til kunden.

ElevSkab kontrollerer og opdaterer kundens persondata

ElevSkab kontrollerer, at de persondata, ElevSkab behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. ElevSkab sørger også for at opdatere kundens persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at kundens data er korrekte og opdaterede, beder ElevSkab kunden oplyse os om relevante ændringer i kundens data. Kunden kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os kundens ændringer.

ElevSkab sletter kundens persondata, når de ikke længere er nødvendige

ElevSkab sletter kundens persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af kundens data.

For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer ElevSkab disse i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, personoplysningerne vedrører.

For personoplysninger som ikke er omfattet af bogføringsloven opbevarer ElevSkab disse i en periode på maksimalt 3 år fra abonnementsaftalens ophør i overensstemmelse med almindelige forældelsesfrister, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.


ElevSkab indhenter dit samtykke, inden ElevSkab behandler kundens persondata

ElevSkab indhenter dit samtykke, inden ElevSkab behandler kundens persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre ElevSkab har et lovligt grundlag for at indhente dem. ElevSkab oplyser om et sådant grundlag og om ElevSkabs legitime interesse i at behandle kundens persondata.

Samtykke er frivilligt, og kunden kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende sig til ElevSkab. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis kunden ønsker yderligere oplysninger.
Hvis kunden er under 18 år, indhenter ElevSkab altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden ElevSkab behandler kundens persondata som ovenfor beskrevet.

ElevSkab videregiver ikke kundens persondata uden dit samtykke

Personoplysninger vil kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er indhentet retskendelse om udlevering om de pågældende oplysninger, eller såfremt kunden har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen.

Som led i opfyldelse af lejeaftalen videregiver eller overlader ElevSkab i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen personoplysninger, hvor på lejen af skabet er indgået, med henblik på support på vegne af ElevSkab, samt til andre relevante samarbejdspartnere i form systemleverandører, analysefirmaer, tekniske underleverandører og myndigheder.

Sikkerhed

ElevSkab beskytter kundens persondata og har interne regler om informationssikkerhed

ElevSkab har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter kundens persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter 12 måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår jeg cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem.
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om og geografi på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Google analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet og kunne gennemføre målrettede markedsføringstiltag på Google. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Kundens rettigheder

Kunden har ret til at få adgang til kundens persondata

I medfør af databeskyttelseslovningen har kunden en række rettigheder i forhold til ElevSkabs behandling af oplysninger.

Såfremt kunden ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal kunden rette henvendelse til ElevSkab via de kontaktoplysninger, der fremgår på hjemmesiden https://ElevSkab.dk

Kundens rettigheder omfatter retten til:

at få indsigt i de personoplysninger, som behandles om kunden, samt en række yderligere oplysninger

at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer

i visse tilfælde ret at få behandling af kundens person- oplysninger begrænset. ElevSkab må efterfølgende kun behandle personoplysninger bortset fra opbevaring med kundens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser

i visse tilfælde at gøre indsigelse mod ElevSkabs lovlige behandling af kundens personoplysninger

i visse tilfælde at modtage kundens personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis kunden mener, at de persondata, ElevSkab behandler om dig, er unøjagtige, har kunden ret til at få dem rettet. Kunden rette henvendelse til ElevSkab oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

Kunden har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte ElevSkab på de kontaktoplysningerne øverst. Tilbagetrækning af et samtykke påvirker ikke lovligheden af behandling af personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis kunden tilbagetrækker sit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Når kunden retter henvendelse med en anmodning om at få rettet eller slettet kundens persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af kundens persondata.

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af kundens persondata. Kunden kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis kundens indsigelse er berettiget, sørger ElevSkab for at ophøre med behandlingen af kundens persondata. 

Endelig kan kunden til enhver tid klage over vores behandling af kundens personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.